Grzegorz Mrowiec

doradztwo niezależne od banków, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedawców maszyn

 

Od formy opodatkowania naszej działalności zależy ile podatku będziemy musieli zapłacić. Decydując się na wybór formy rozliczenia, musisz wziąć pod uwagę m.in.: rodzaj działalności, którą zamierzasz uruchomić, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów i kosztów. Zmieniać formę można tylko raz w roku, od stycznia (trzeba to zgłosić w urzędzie skarbowym, a także w CEIDG – dlaczego? Przeczytaj tutaj ; nie można zmieniać formy opodatkowania w trakcie roku.

 

Do wyboru są 4 formy, pełny opis znajdziesz na ulotce wydanej przez Ministerstwo Finansów (ULOTKA), a poniżej krótko na temat:

 podatek na zasadach ogólnych – czyli inaczej według skali; klasyczne opodatkowanie jak z umowy o pracę: od dochodu (różnicy między przychodem a kosztami uzyskania przychodu) podatek wynosi 18%, a od nadwyżki ponad 85.528 zł 32%; kwota wolna od podatku to 3.091 zł, a kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. Można rozliczać się z małżonkiem, można korzystać z ulg podatkowych w PIT

 podatek liniowy – podatek wynosi 19% od dochodu bez względu na jego wysokość; nie ma kwoty wolnej od podatku ani kwoty zmniejszającej podatek, więc płacisz go w każdym miesiącu, w którym osiągnąłeś jakikolwiek dochód; nie możesz rozliczyć się z małżonkiem, nie możesz korzystać z ulg podatkowych w PIT – wyjątki: od dochodu możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na IKZE (w ramach limitów), a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości do 7,75% podstawy wymiaru tych składek oraz ulgę dla osób osiągających dochody za granicą.

UWAGA: nie możesz korzystać z podatku liniowego jeśli w ramach działalności lub spółki niemającej osobowości prawnej świadczysz lub będziesz świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w ramach stosunku pracy, więc umowy cywilnoprawne się nie liczą). Przy czym chodzi o takie usługi, które pokrywają się czynnościami wykonywanymi u tego pracodawcy. Nie dotyczy to sytuacji gdy np. pracowałeś w firmie x jako księgowy, a teraz jako osoba prowadząca działalność świadczysz tej firmie usługi informatyczne. (art. 9a ust. 3 ustawy o pdof)

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – po pierwsze nie każda działalność może być opodatkowana w tej formie (np. apteka, kantor), po drugie nie możesz przekroczyć limitu przychodu (za 2013 rok to 633.450 zł); uwaga: w ryczałcie liczy się przychód, a nie dochód, ponieważ nie można przychodu pomniejszać o koszty uzyskania przychodu. Wysokość podatku zależy od wykonywanej działalności (od 3% do 20%); nie możesz rozliczyć się z małżonkiem; możesz skorzystać z większości ulg (ale np. nie z ulgi na dzieci)

 karta podatkowa – jest przeznaczona dla osób prowadzących konkretnie określone rodzaje działalności. Obostrzenia są dokładnie opisane w ulotce (link wyżej). Wysokość podatku określa naczelnik urzędu skarbowego

 

Podsumowanie: każdy musi dopasować formę opodatkowania do przewidywanych przychodów i kosztów swojej działalności. Jeśli jednak masz problem z samodzielnym ustaleniem do będzie najkorzystniejsze to zawsze możesz mnie zapytać o radę 

 

Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej:

 księgi rachunkowe – czyli tzw. pełna księgowość (bilans, rachunek zysków i strat, itd.), przeznaczona głównie dla dużych firm

 podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)– chyba najbardziej popularny rodzaj dokumentacji; stosunkowo prosty i intuicyjny; można korzystać do momentu osiągnięcia przychodu 5.059.560 zł (w 2014 roku)

 inne ewidencje (np. ewidencja przychodów prowadzona przez osoby rozliczające się ryczałtem)

 

Formy wpłaty zaliczki:

 miesięczna – to standard

 kwartalna – dostępna dla małych podatników i nowych firm (patrz: ulotka MF - link powyżej); trzeba zgłosić chęć takiego rozliczania do urzędu skarbowego

 uproszczona – niedostępna dla nowych firm; ustalana w stałej miesięcznej wysokości na podstawie dochodów z dwóch lat poprzednich (musiał być w każdym z tych lat wykazany dochód z działalności większy niż 3.091 zł), więc opłaci się jeśli w danym roku przewidujemy znaczny wzrost dochodu, a w zeznaniu rocznym skorzystamy z ulg, które obniżą nam podatek (jeśli nie będzie ulg to i podatek będzie wysoki, bo ta forma tylko odracza zapłatę podatku, ale go nie zmniejsza); trzeba zgłosić chęć takiego rozliczania do urzędu skarbowego